search

Beleidsverklaring KAM Insulcon B.V.

Beleidsverklaring Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Insulcon B.V.

 

Verantwoording

De Directie van Insulcon B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. De Directie van Insulcon B.V. streeft ernaar op een effectieve en economische wijze te voldoen aan de eisen en wensen van haar stakeholders alsmede aan haar wettelijke verplichtingen.De Directie van Insulcon B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. De Directie van Insulcon B.V. streeft ernaar op een effectieve en economische wijze te voldoen aan de eisen en wensen van haar stakeholders alsmede aan haar wettelijke verplichtingen.

Borgen van Kwaliteit, Arbo en Milieu aspecten

Om de optimale kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieuzorg, prijs en betrouwbaarheid van haar diensten te kunnen waarborgen hanteert de Directie een bedrijfszorgsysteem dat voldoet aan de eisen conform ISO 9001, 14001 en VCA**. 

De Directie heeft het bedrijfszorgsysteem van kracht verklaard op de vestigingen Zilverhoek 4 en Lancasterstraat 2 – 4 te Steenbergen en heeft tot doel te borgen dat het produceren of verlenen van diensten onder beheerste omstandigheden plaatsvindt en voldoet aan vooraf vastgelegde eisen. Daarnaast geeft het inzicht op het gebied van rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beschreven procedures.

Leidende principes

Kwaliteit:

Continu verbeteren van de dienstverlening en de organisatie door klantgerichtheid, win-win     relaties, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering en op feiten gebaseerde besluitvorming.

Arbo : 

Zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden dat gericht is op de veiligheid en gezondheid    van medewerkers door het voorkomen van gevaren en risico’s bij de bron of het beperken daarvan. 

Milieu : 

Voorkomen van milieuverontreinigingen en het stimuleren van hergebruik van grondstoffen door    het correct scheiden van afval. Het reduceren van onnodig verbruik van grondstoffen en tevens CO2-    emissies te beperken. Goed zijn voor werk- en leefomgeving voor nu en later.

Kwaliteit-, Arbo- en Milieubeleid

Het beleid is erop gericht om bij de uitvoering van alle activiteiten zorg aan kwaliteit, arbo en milieu te besteden. Het beleid is erop gericht om incidenten, letsel, schades en onnodig verbruik te voorkomen door in een vroeg stadium de nodige maatregelen en/of voorzieningen te treffen. De Directie streeft ernaar de risicofactoren weg te nemen die een negatieve invloed kunnen hebben op de eigen medewerkers, derden en de omgeving en hieraan voorrang te geven boven economische overwegingen. 

Uitgangspunten

• Het voorkomen en/of het reduceren van incidenten en ongevallen met verzuim/werkverlet;

• Naleven van wet- en regelgeving en richtlijnen m.b.t. Veiligheids-, Gezondheids-, en Milieuaspecten;

• Het realiseren van een gezonde en veilige werkomgeving t.b.v. medewerkers en derden door het tijdig onderkennen van de arbeidsrisicofactoren en daarop preventieve maatregelen te nemen;

• Het streven naar continu verbetering van werkmethoden m.b.t. gezond en veilig werken, ISO/VCA-managementsystemen, prestaties m.b.t. gezond en veilig werken en het behalen van doelstellingen;

• Het ontwikkelen en borgen van kennis binnen de organisatie door het stimuleren van opleiding en training zowel intern als extern zodanig dat vakkundig en gemotiveerd personeel beschikbaar is;

• Het kunnen aanbieden van aangepast werk als medewerkers door omstandigheden hun werk niet meer kunnen uitvoeren;

• Een goede relatie te onderhouden met overheden en derden, zodat inspecties tot een minimum kunnen worden beperkt en klachten en opmerkingen in vertrouwen kunnen worden geuit;

• Het voorkomen van milieuschade en het continu verlagen van de milieubelasting. 


Elke medewerker heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede samenwerking en een voortdurende inzet en betrokkenheid van ons allemaal. Hierbij vervult het management een voorbeeldfunctie. De Directie van Insulcon B.V. vertrouwt erop dat iedereen het KAM-beleid zal ondersteunen en uitdragen.


Maart 2024,

Werner Van der Steen,

managing director, Namens Steenhouve B.V.

Beleidsverklaring Insulcon B.V. KAM 2024 PDF

 

Nieuwsbrief

Schrijf uzelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over onze nieuwe innovatieve producten en industriële oplossingen!

Laatste nieuws

2-05-2024

Weer een uitdaging volbracht!

Read more